Archive

Category Archives for "Mười Ông Hoàng"

Ông Hoàng Tám

Ông Hoàng Tám là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ tám trong Mười Ông Hoàng. Dân gian lưu truyền Ông Hoàng Tám không giáng trần, nhưng có tích cho rằng Ông giáng trần và hiện thân là Tướng Quân Nùng Trí Cao, vị anh hùng nổi tiếng đã có công đuổi đánh […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Năm

Ông Hoàng Năm là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ năm trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao giữ sổ Đền Rồng. Ông không giáng sinh và có tích cho rằng Ngài giáng sinh là Hoàng Công Chất cùng thời với Ông Hoàng Tư là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Tư

Ông Hoàng Tư là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng thứ tư trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao cai quản Thuỷ Phủ, giữ sổ Đền Rồng và Ông không giáng sinh. Sắc Phong: Thượng Đẳng Thần Thủy Cung Hoàng Tử MỤC LỤC Sự tích Ông Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Bơ

“Trên Thượng Thiên mây bay năm vẻ Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôiÔng Bơ lịch sự tốt tươiBiến trên mặt nước cưỡi đôi chép vàng” Tiệc chính ông Hoàng Bơ nhằm ngày 26/6 hàng năm.Riêng lễ hội tại Đền Vạn Ngang – Đồ Sơn – Hải Phòng là 3 ngày từ ngày 6 -8/3 (Xuất […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Đôi

Sử sách lưu truyền về ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư, trung thần phò vua hộ quốc. Thánh Ông Hoàng Đôi từng tham gia nhiều trận đánh trên thượng ngàn và sau này khi hiển thánh, được nhân dân nhiều vùng lập đền nghiêm cẩn thờ kính.”Hoàng Đôi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ở cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chốn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng.Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cuỡi con Xích Long, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI