Chầu Văn Ông Hoàng cả

Chầu Văn Ông Hoàng Cả

Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới
Động Đình hồ Bát Hải Long Vương
Có ông Hoàng Quận phi phương
Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng
Chầu vua Đế Thích chính cung
Bốn châu tám cõi tăng long có thừa
Kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa
Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng
Ngày lành giữa tháng quý đông
Tiêu phòng cửa số treo cung non đoài
Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi
Ngôi ở trên trời quyền trấn bốn phương
Mặt hồng mày liễu phi phương
Tuyết thua da trắng mây nhường tóc xanh
Khăn điều áo ngự vàng anh
Trần phàm ai dễ hoạ tranh nào tầy
Vòng vàng nhẫn ngọc vòng tay
Cổ đeo kim khánh chân giầy thêu hoa
Vào chầu Thánh Mẫu, Vua Cha
Ra chầu tứ vị vua bà Cờn Môn
Mười phương đã nức tiếng đồn
Ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng
Thánh bà ngự chỉ sắc phong
Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Lầu vàng gác tia xạ hương trang hoàng
Tiểu tôi tấu vọng đức hoàng
Ngự về Phủ mẫu việc quan vui mừng
Đăng trà quả thực kính dâng
Đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu
Sửa sang khăn ngự áo hầu
Lồng hương ánh bạc túi trầu cau non
Cỗ thờ dâng Đức Hoàng tôn
Đỏ tươi thạch lựu xanh non bích đào
Hoàng tôn ngự áo cẩm bào
Dường hoa mới nở như sao giữa trời
Anh hùng dậy tiếng nơi nơi
Tay tròn bút trúc miệng cười nở hoa
Dập dìu tiếng nhạc hoạ ca
Thỉnh đức Hoàng Quận ngự toà nghiêm trang
Khoan thai cười nói nhẹ nhàng
Tàn hương nước thải ông ban cho đồng
Hoàng về giáng ngự từ trung
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Phu Khanh Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

View all posts