Chầu Văn Ông Hoàng Đôi

Chầu Văn Ông Hoàng Đôi

Hoàng Đôi đem quân lên ngàn

Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời

Sớ văn tấu thỉnh khuyên mời

Thỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền này

Quan Hoàng vạn phép trong tay

 Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu 

Ai thời căn số phải hầu 

Lập đàn thỉnh bóng, quy đầu làm tôi 

Thánh Hoàng hoá phép trên trời 

Hải môn bốn bể khắp nơi quyền hành 

Bảo Hà coi chốn rừng xanh 

Thổ Nùng Thổ mán phục tình làm tôi 

Sắc phong chính hiệu Hoàng Đôi 

Mười hai cửa bề mọi nơi đi về

 Con vua Bát Hải Thủy Tề

Long thần Hoàng cưỡi đi về sớm khuya 

Bấy giờ có sớ dâng lên 

Vua Cha giáng chỉ hạ truyền phán ra 

Kíp ngay diệt lũ yêu ma

Thánh hoàng đội lệnh bước ra sân rồng 

Ba quân, lĩnh ấn công đồng 

Kiếm thiêng ra phép thần thông xoay vần 

Trên trời nổi trận phong vân 

Sai lôi lôi giáng tối tăm mịt mờ 

Pháp màu biến ứng thần cơ 

Quỷ tan tà tán bấy giờ thu lôi 

Chiêng kêu, trống đánh ba hồi

 Thượng đường mở hội đón người lên công 

Vua cha ban sắc tặng phong 

Càng thêm tối tú oai hùng uy quang 

Tiểu tôi bái lạy đức Hoàng 

Dám xin soi xét trần gian lỗi lầm 

Hoàng về giáng lưu ân

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Phu Khanh Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

View all posts