Ngày Tiệc Tứ Phủ

MIỀN TRUNG

Tháng Giêng

Ngày  1/1:Khai Bút Minh Niên
Ngày 6/01: Khai Bàn Minh Niên
Ngày 8/01: Khai Nguồn Minh Niên Huế Đô

Tháng Hai

Ngày 10/2 : Lễ Hội Mẹ Thu Bồn

Tháng Ba

Ngày 1/3: Tiệc Tôn Ông Đệ Tam Giám Sát Thượng Thiên

Ngày  20/3: Tiệc Mẫu Thiên Y A Na

Tháng Tư


Tháng Năm

Ngày 5/5: Tiệc Ngũ Vị Thánh Bà

24/5: Tiệc Thập Điện Dâng Kho

Tháng Sáu

24/6: Tiệc Tôn Ông Đệ Tam Thoải Phủ

Tháng Bảy

Ngày 7-12/7: Lễ Hội Thu Tuế Huế Đô - Xuân Thu Nhị Kỳ

Ngày 15/7:  Tiệc Quan Hoàng Bảy 

Tháng Tám

Ngày 20/8: Tiệc Vua Cha Bát Hải Động Đình

Tháng Chín

Ngày 1- 9/9: Tiệc Trùng Cửu

Tháng Mười

Ngày 10/10: Tiệc Quan Hoàng Mười

Tháng Mười Một

Ngày 11/11: Tiệc Thập Nhị Tiên Cô

Tháng Chạp

Hoàn Tạ Chung Niên

MIỀN BẮC

Tháng Giêng

+ Ngày 6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn

+ Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

+ Ngày 9/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

+ Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng

+ Ngày 10/1: Tiệc sinh Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

 + Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa + Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên

+ Ngày 15/1: Tiệc Đản Sinh Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh

+ Ngày 17/1: Tiệc Cô Tân An

+ Ngày 20/1: Ngày Nhà Trần Ra Quân

+ Ngày 25/1: Hội đồng đại lễ Nhà Trần

Tháng Hai

+ Ngày Mão đầu (ngày 3): Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

+ Ngày 2/2:Tiệc Mẫu Tam Cờ

+ Ngày 3/2: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương

+ Ngày 6/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đến Cờn Môn

+ Ngày 10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy

 Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Tam Cờ, Núi Dùm, Ý La, Cảnh Xanh Linh Từ

+ Ngày 14/2: Tiệc Đản Nhật Sinh Thần Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

+ Ngày 15-16/2: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ (Chúa Bói)

+ Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất

+ Ngày 24/2: Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu

+ Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên Đại Tướng Quân

Tháng Ba

 + Ngày 2/3: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ

+ Ngày 3/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày

+ Ngày 6/3: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

+ Ngày 7/3: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang

+ Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

+ Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Tháng Tư

+ Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ

+ Ngày 1/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

 + Ngày 1/4: Tiệc Chúa Thác Bờ

+ Ngày 11/4: Vương Ngoại Nữ Tôn Tĩnh Huệ Công Chúa Anh Tông Thứ Phi

+ Ngày 12/4: Tiệc Chúa Thác Bờ

+ Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

+ Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà

+ Ngày 22/4: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên

+ Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

+ Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Tháng Năm

+ Ngày 5/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa

+ Ngày 7/5: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương

+ Ngày 10/5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

+ Ngày 10/5: Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng

+ Ngày 10/5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang

+ Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân

+ Ngày 20/5: Tiệc Cô Năm Suối Lân

+ Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kì Cùng

Tháng Sáu

+ Ngày 1/6: Tiệc Vương Tỷ An Sinh Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu

+ Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn

+ Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn

+ Ngày 12/6: Tiệc Đản Nhật Cô Bơ Bông

+ Ngày 16/6: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang

+ Ngày 24/6: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng

+ Ngày 24/6: Tiệc Cô Bé Minh Lương

+ Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải

+ Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Tháng Bảy

+ Các ngày trong tháng: Đại lễ Tán Hạ

+ Ngày 3/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu

+ Ngày 6/7: Tiệc Đản Nhật Cô Tư

+ Ngày 7/7: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

+ Ngày 12/7: Tiệc mẫu Tuyên

+ Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hóa

+ Ngày 14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi Bảo Hà

+ Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

+ Ngày 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho Bắc Ninh

+ Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bảy Kim Giao

+ Ngày 21/7: Tiệc Cô Bảy Kim Giao

+ Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang)

Tháng Tám

+ Ngày 3/8: Tiệc Đản Sinh Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương

+ Ngày 6/8: Tiệc Mẫu Đền Nghênh Ngọc Hân Công Chúa

+ Ngày 10/8: Tiệc Đản Sinh Quan Hoàng Lục An Biên

+ Ngày 20/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần

+ Ngày 21/8: Tiệc Mẫu nhà Trần

+ Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thoải Phủ Đồng Bằng Linh Từ

+ Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên

 + Ngày 24/8: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhất

Tháng Chín

+ Ngày 2/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn

+ Ngày 4/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ

+ Ngày 9/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu

+ Ngày 9/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu

+ Ngày 9/9: Tiệc ông Chín thượng

+ Ngày 9/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh

+ Ngày 9/9: Tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ

+ Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường

+ Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng

+ Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ

+ Ngày 20/9: Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ

+ Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Tháng Mười

+ Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

Tháng Mười Một

+ Ngày 2/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị

+ Ngày 6/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh

+ Ngày 10/11: Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão

+ Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba

+ Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba

+ Ngày 11/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát

Tháng Chạp

+ Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên

+ Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần

+ Ngày 10/12: Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu

+ Ngày 20/12: Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị

+ Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao 

Phu Khanh Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

View all posts