Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Sắc phong

“Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần”

Thần Tích

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai giáng sinh thời vua Hùng, theo Thần tích Đền Đồng Bằng thì ngài là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế được đầu thai xuống làm vị tướng thứ tư trong số 10 vị tướng giúp Vua Cha Bát Hải Động Đình (Vĩnh Công). Dưới sự chỉ huy của Vua Cha Bát Hải Động Đình, Quan Lớn Đệ Tứ đã cùng với Quan Lớn Đệ Nhất, Quan Lớn Đệ Nhị, Quan Lớn Đệ Tam và Quan Lớn Đệ Ngũ lập lên những chiến công lớn, đánh đuổi giặc nhà Thục khỏi bờ cõi đất nước Văn Lang. 

Sau khi về hóa, Quan Đệ Tứ được Vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ. Có tài liệu cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất, tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan.

Có tích truyền rằng, Ngài giáng sinh trên tảng núi ở Chí Linh, Hải Dương dưới chân long cung ngũ nhạc. Ngài phù giúp nhà Trần, nhà Lê. 

Ngày 24/4 là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. 

Hầu Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai rất ít ngự đồng, Ngài ngự đồng trong những dịp lễ lớn. Ngài ngự y áo, khăn xếp màu vàng, đai tuỳ theo màu phù hợp với y áo. 

Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Được thờ ở hầu hết các phủ đền trong Ngũ Vị Tôn Quan, ông ngồi bên trái Quan Giám Sát hoặc bên phải Quan Tam Phủ. Ngoài ra ngài còn có Đền thờ riêng nằm ở Khu Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Ngày 01/10/2020, Đền Quan Lớn được phục dựng lại trên đúng nền đất cũ theo quyết định số 154/QĐ-UBND  của UBND Thị Trấn Vĩnh Bảo.

Đền thờ ngài bao gồm Ban Công Đồng ở giữa, cung bên phải thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung bên trái thờ Đức Thánh Trần, phía hậu cung thờ Quan Đệ Tứ. Phía ngoài sân ở hai bên có Lầu Cô và Lầu Cậu và thờ Ngũ hổ.

Theo như Ban Quản Lý di tích thì vào những ngày làm móng, đặt mái đền thì Quan Đệ Tứ ngài đã hóa thành Hoàng Xà về chứng giám bản đền. Ảnh chụp về sự xuất hiện của Hoàng Xà hiện nay vẫn được lưu lại ở đền của ngài.

Kết Luận

Đang cập nhật

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016. Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa. Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.