• Home
  • Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên "

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Tứ Phủ Chầu Bà, Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên ở hàng thứ nhất,  con Vua Ngọc Hoàng Thượng Đế.Truyền thuyết cho rằng, Ngài là chầu Quế hầu bên Thánh Mẫu Liễu hạnh. Quyền Bà giữ sổ Tam Tòa. MỤC LỤC Thần Tích Chầu Đệ Nhất Thượng ThiênCon Vua Khúc Thừa DụThời Nhà LêTướng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI