• Home
  • Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn "

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn được xem là hóa thân Mẫu Thượng Ngàn hoặc hầu cận bên Mẫu. Thuộc hàng thứ hai trong Tứ Phủ Chầu Bà, sau Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên.  MỤC LỤC Thần Tích Chầu Đệ Nhị Thượng NgànCon Vua Đế ThíchBách Thần LụcThần Tích Của Dòng Mo Họ HàGhi Chép Của […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI