Tag Archive

Tag Archives for " Cô Bé Thượng Ngàn "

Cô Bé Thượng Ngàn

Cô Bé Thượng Ngàn trong Tứ Phủ Thánh Cô, hầu cận Mẫu Thượng Ngàn trên toà sơn trang. Cô được thờ nhiều nơi, mỗi nơi có một thần tích riêng về cô, cách gọi Cô Bé mỗi nơi khác nhau. Mục Lục    Sự tích Cô Bé Thượng NgànCô Bé Suối Ngang (Hữu Lũng, Lạng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI