Tag Archive

Tag Archives for " Quan Hoàng Cả "

Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ở cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chốn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng.Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cuỡi con Xích Long, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI